Jubileumjaar 2024

En alweer heeft zich een jubileumjaar voor onze organisatie aangediend. 2024 is het jaar waarin we ons 30-jarig bestaan vieren. In 2019 werd ter ere van het 25-jarig jubileum groots uitgepakt met een klantenfeest op het stijlvolle passagiersschip de SS Rotterdam en een uitgebreid ledenfeest in Leusden.
Daarnaast is destijds een rijkelijk geïllustreerd boek uitgegeven waarin de ontwikkelingen en de historie van de PTC beschreven staan.

Dit jubileumboek is voor geïnteresseerden nog altijd gratis beschikbaar.
Het zou te ver gaan om de in het boek vastgelegde historie hier nogmaals te beschrijven, maar een terugblik op de periode 2019 – 2024 en de ontwikkelingen welke onze organisatie in deze periode heeft meegemaakt ligt met de viering van het 30-jarig jubileum natuurlijk wel voor de hand.

In een terugblik op de voorbije 5 jaar kan de situatie rondom corona en de gevolgen hiervan voor de kantoororganisatie natuurlijk niet ontbreken. Voor de mensen aan boord van de schepen waren de gevolgen te overzien. Natuurlijk, het niet kunnen bezoeken van naasten bracht de nodige emoties, maar in het dagelijks werk bleven de gevolgen beperkt. Voor de kantoororganisatie lag dit duidelijk anders.
Op een kantoor waarin de logistiek centraal staat, bestaat het werk voor 90% uit contacten met anderen.
Met klanten en dienstverleners, maar ook onderling. Dagelijks wordt door de kantoormedewerkers als team de logistieke puzzel gelegd, zodanig dat klanten en leden optimaal bediend worden. Deze puzzel kan alleen goed gelegd worden door intensief onderling overleg en het mee krijgen van wat de ander doet.
De verplichting in 2020 om van huis uit te werken, bracht dan ook de nodige problemen met zich mee.
Door snel en accuraat handelen van onze manager kantoor Jeroen Wolswijk werd het technisch mogelijk de werkzaamheden van huis uit doorgang te laten vinden.
De inzet en flexibiliteit van de medewerkers zorgden er vervolgens voor dat, ondanks de moeilijke omstandigheden, de dienstverlening op het gebruikelijke hoge niveau kon worden uitgevoerd.

De ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt, zoals innovaties, regelgeving, vragen van klanten en leden, subsidies, etc., etc. namen dermate grote vormen aan dat in 2021 is besloten al deze taken in 1 functie onder te brengen. Vanaf juni 2021 vervuld Ella Hofs de functie van manager sustainability.
Zij volgt de externe ontwikkelingen op de voet en informeert klanten, leden en bestuur hieromtrent, maar is ook de drijvende kracht achter het onlangs aan de leden gepresenteerde PSST, PTC Sustainable STappenplan.
Een plan waarin binnen de organisatie concrete doelen worden gesteld op gebied van duurzaamheid en beschreven wordt op welke wijze deze doelen behaald kunnen worden.
De meest recente ontwikkeling op gebied van duurzaamheid is het besluit om actief aan de slag te gaan met de CSRD- duurzaamheidsrapportage. De CSRD is een richtlijn vanuit Europa waarbij grote bedrijven vanaf 2024 verplicht worden om een duurzaamheidsverslaglegging bij te houden. Wettelijk gezien is PTC hiertoe nog niet verplicht, maar om voorbereid te zijn op de toekomst en om te kunnen voldoen aan de te verwachten vragen van grote klanten is besloten hier nu reeds actief mee aan de slag te gaan.

Het geheel in eigen beheer ontwikkelde computer programma Cargos nadert zijn voltooiing.
De ontwikkeling ervan heeft veel tijd, geld en energie gekost, maar dit nieuwe programma omvat de automatisering van de gehele kantoororganisatie, zodat data sneller verwerkt kan worden en inzichtelijk is.
Dit komt de transparantie voor medewerkers, leden en bestuur maar ook voor klanten middels het klantenportaal ten goede. Met dit nieuwe systeem zijn wij in staat tegemoet te komen aan de eisen die de huidige tijd aan logistieke organisaties stelt, zowel op gebied van transparantie, als op gebied van duurzaamheid. Kortom, met onze automatisering zijn we klaar voor de toekomst en in staat om op hoog niveau logistieke diensten te verlenen.

In de voorbije 5 jaar is onze organisatie verder gegroeid in omvang en omzet.
Enerzijds door de inzet en kwaliteit van onze acquisitie manager Claudio Simbula.
Claudio heeft het vermogen om accuraat in te spelen op mogelijkheden welke zich voordoen in de markt en uitstekend aan te voelen welke wensen er bij bestaande en nieuwe klanten leven op gebied van logistiek en deze wensen te vertalen in concrete oplossingen.
Anderzijds is een sterke groei gerealiseerd door de overname van bevrachtingskantoor Den Breejen, voornamelijk opererend op de veevoedermarkt, een markt waar PTC tot dan nog niet actief was.
Ook in de toekomst zal het streven naar groei het beleid blijven bepalen, waarbij kansen en uitdagingen volledig omarmd zullen worden.

Om de vloot qua kwaliteit en omvang op gewenst niveau te kunnen houden is in 2022 aan Johan Cornet gevraagd om de functie van vlootmanager op zich te nemen. Johan heeft positief op dit verzoek gereageerd en deze lastige taak op zich genomen. Lastig, omdat in de binnenvaart en dus ook binnen de PTC de vergrijzing, net als elders in de samenleving, een rol van betekenis begint te spelen. De natuurlijke aanwas van jonge schippers, is veel minder als ooit het geval was. Daarnaast is er de terugloop in “kleinere” schepen door sloop of anderszins.
Schepen beneden de 3000 ton worden vrijwel niet meer nieuw gebouwd, terwijl er wel schepen van de markt verdwijnen. Dat maakt het steeds moeilijker om aan de vraag van opdrachtgevers, welke ook kleinere partijen wensen te vervoeren, te voldoen. Met zijn ruime kennis en ervaring in de binnenvaartmarkt hebben we in Johan de juiste man
in huis om dit lastige probleem het hoofd te bieden.

Vanwege het blijvend streven naar groei en de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding op de huidige locatie is besloten te verhuizen naar een groter pand. Per april 2024 krijgt PTC de sleutel overhandigd van het pand aan de Scheepmakerij 100  te Zwijndrecht.
Het betreft een mooie locatie, direct gelegen aan het water, waarvan wij een inspirerende uitstraling verwachten.
Zoals nu gepland zal, na de nodige verbouwingen, PTC het pand in juli 2024 betrekken.
Uiteraard zal een en ander tegen die tijd passende aandacht krijgen.

Kijkend naar de ontwikkelingen in de voorbije 30 jaar, waarbij onze organisatie is uitgegroeid van een leeg A4-tje naar een organisatie met een omzet van meer dan 32 miljoen, waarbij in totaal meer dan 80 mensen met hun gezinnen in meer of mindere mate hun dagelijks brood verdienen, is gepaste trots op zijn plaats.
Natuurlijk zijn er zaken verkeerd gegaan en hadden sommige dingen anders gekund en misschien wel anders gemoeten, maar de overwegende tendens kan niet anders dan positief genoemd worden.

Het is dan ook vanuit deze positiviteit dat we met groot vertrouwen en enthousiasme de toekomst tegemoet gaan onder het aloude motto “samen sterk”!

Onze klanten via deze weg bedankt voor de veelal jarenlange uiterst prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen. Maar natuurlijk ook veel waardering voor en dank aan leden, medewerkers en bestuursleden voor hun inzet, flexibiliteit en constructieve samenwerking. Zonder hen geen PTC!
Allen, zowel letterlijk als figuurlijk, behouden vaart en vol goede moed op naar het volgende jubileum!

Voorzitter

Wim Bennik