Duurzaamheid

Ook al is de binnenvaart per tonkilometer nog altijd de schoonste vervoerswijze op (middel-) lange trajecten (zie voor verdere informatie Bureau voorlichting Binnenvaart Home – Bureau Voorlichting Binnenvaart), toch wordt de modaliteit transport over water ook gevraagd emissies te verlagen en mee te denken in milieubesparende maatregelen. Een even zo belangrijke duurzame pijler is de veiligheid van de mensen die aan boord of langszij onze schepen leven en/of werken.

Een duurzaam beleid

Vanuit het DNA van onze coöperatie werd al veel aan maatschappelijke waardecreatie gedaan, maar toch heeft het bestuur door de functie van een manager Sustainability aan de organisatie toe te voegen, de behoefte (h)erkend deze maatschappelijke betrokkenheid meer, zowel intern naar de leden als ook buiten naar de verladers en/of de branche, uit te dragen. Ondernemen op een duurzame (maatschappelijk verantwoorde) manier wil zeggen dat er bij al onze activiteiten een gezonde balans moet zijn in de drie P’s (People, Planet & Profit). We houden aandacht voor:

People (de menselijke kant) – mensen, medewerkers en gesprekspartners.

Planet (de planeet) – aarde, milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven nu en in de toekomst.

Profit (winst) – de markt, de noodzakelijkheid van winst (financieel, dan wel maatschappelijk) ten behoeve van de continuïteit van de coöperatie, haar leden, klanten en de maatschappij.

Onder andere om toekomstbestendig te kunnen blijven, willen we actief meewerken zodat ambities en doelen, zoals in de “Green Deal Zeevaart, Binnenvaart & Havens” afgesproken, ook bereikt kunnen worden.  Door actief mee te denken met vernieuwingen of proefprojecten en bereid te zijn de opgedane kennis te delen binnen de – zowel verticale als horizontale – binnenvaartketen, werken we aan een toekomstbestendige binnenvaart en tonen we ons ook als een toekomstbestendige partner.

Green Award

Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en milieu.

Sinds april 2022 is onze coöperatie ook Incentive Provider van Green Award. Door 50% van de certificeringskosten te vergoeden, stimuleren we onze leden om behaalde resultaten te tonen.

Van links naar rechts: Henri van Sandijk – bestuurslid PTC, Job Blom – lid PTC m/s Seinpost en Jan Fransen – Stichting Green Award

Een aantal schepen van onze leden hebben een Green Award. Wilt u weten welke? Klik op het betreffende schip voor meer informatie.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Deze Green Deal is van start gegaan in 2019. Hiermee wordt beoogd om zowel de schadelijke emissies naar de lucht (stikstofoxiden, zwaveloxiden en fijnstof) als de emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Waar staan we nu ten opzichte van de doelen voor 2024?

  • Het in november 2021 uitgegeven Binnenvaart Emissielabel, welke nog voor verbetering vatbaar is, is het bedoelde sturingsinstrument. We stimuleren de organisaties van Green Award en het Binnenvaart Emissielabel om de schepen met een Green Award eenvoudig ook het juiste label te laten verkrijgen en dubbele inspanningen met extra kosten te voorkomen.
  • Of we een reductie van CO2-uitstoot van minimaal 20% weten te bereiken vergeleken met 2015 valt nog maar te bezien. Halen we dit niet met de door de branche zelf te kiezen maatregelen, dan lopen we het risico dat er dwingendere regels zullen worden opgesteld vanuit de overheid na 2024.
  • Een reductie behalen van de emissie van milieuverontreinigende stoffen met 10% vergeleken met 2015 o.a. door het plaatsen van nieuwe Stage V motoren en/of nabehandelingssystemen zou kunnen. Ter stimulering is de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart van kracht en deze loopt voor alsnog tot 2024. Echter er zijn weinig ondernemers die warm lopen voor de nabehandelingssystemen, waardoor ook het bereiken van dit doel op vrijwillige basis lastig te bereiken zal zijn.

Footprint berekeningen

Heeft u als verlader informatie nodig voor om de CO2 Footprint voor uw vervoerstrajecten per binnenvaart te kunnen berekenen? Of vragen over hoe andere emissies gezamenlijk binnen de keten te kunnen verminderen? Neemt u dan contact op met onze Manager PR & Sustainability.

Advies bij inrichten van watergebonden bedrijventerrein

Heeft u een watergebonden terrein, laad- of loswal, dan wel een overslaghaven geschikt te maken voor de binnenvaart? Wij adviseren u graag al in het voortraject. Denk dan aan benodigde walstroom capaciteit en veilige afmeermogelijkheden, maar ook aan opties voor herinrichting, om daar waar grondstoffen worden aangeleverd en gelost ook weer gereed product te kunnen laden, bijvoorbeeld. Verder willen wij u erop attenderen dan ook onze leden en hun personeel op de eerste plaats ook gewone mensen zijn met moderne behoeften net als de rest van de maatschappij. Een mogelijkheid om veilig via uw terrein van en aan boord te kunnen, is dan ook een menselijke vraag. Graag denken wij over dit alles met u mee!

Sleutelkastje, gecodeerd, door PTC aangeleverd